Thuiswinkel Vispārējie Noteikumi un Nosacījumi

“Thuiswinkel” organizācijas vispārējie noteikumi un nosacījumi (turpmāk: Thuiswinkel.org) ir bijuši izveidoti apspriežu ceļā ar “Consumentenbond”the Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) of the Dutch “Sociaal-Economische Raad” ietvaros un stājas spēkā 2014. gadā 1.junijā.

Lejupielādēt Vispārējos noteikumus un nosacījumus šeit

Saturs:

1. nodaļa   - Definīcijas
2. nodaļa   - Uzņēmēja identitāte
3. nodaļa   - Piemērojamība
4. nodaļa - Piedāvājums
5. nodaļa    - Līgums
6. nodaļa    - Tiesības atsaukšana
7. nodaļa    - Patērētāja pienākumi pārskatīšanas perioda laikā
8. nodaļa    - Patērētāja tiesību atsaukšanas īstenošana un tas izmaksas
9. nodaļa  - Uzņēmēja pienākumi atsaukšanas gadījumā
10. nodaļa  - Izņēmumi tiesībās par atsaukšanu
11. nodaļa - Cena
12. nodaļa - Atbilstība un papildu garantija
13. nodaļa - Piegāde un izpilde
14. nodaļa - Ilguma darījumi: ilgums, atcelšana un paplašinājums
15. nodaļa  - Maksājums
16. nodaļa - Sūdzību regulēšana
17. nodaļa - Strīdi
18. nodaļa - Rūpniecības garantija
19. nodaļa - Papildu vai novīrzes nosacījumi
20.nodaļa - Thuiswinkel visparējo noteikumu un nosacījumu izmaiņas

1.nodaļa    - Definīcijas

Šajos noteikumos un nosacījumos tiks saprasts ar:

 1. Papildu līgums: līgums, saskaņā ar kuru patērētājs iegūst preces, digitālo saturu un / vai pakalpojumus, saistībā ar attāluma vienošanos un šīs preces, digitālo saturu un / vai pakalpojumiem, tiks piegādāti ar uzņēmējam vai trešām personam pamatojoties uz līgumu starp šo trešo personu un uzņēmējam;
 2. Pārskatīšanas periods: termiņš, kura laikā patērētājs var izmantot savas tiesības uz atsaukšanu;
 3. Patērētājs: fiziska persona, kas nerīkojas ar mērķiem, kas attiecas uz viņa tirdzniecības, uzņēmējdarbības, artisan vai profesionālo darbību;
 4. Diena: kalendārādiena;
 5. Digitalais saturs: dati, kastiksražoti un piegādātidigitālāformātā;
 6. Noilgumalīgums: līgums, kaskalpoperiodiskāsprečupiegādei, pakalpojumu un / vaidigitālāmsaturamnoteiktālaikaposmā;
 7. Ilgtspējīgsinformācijasnesējs:katrapalīdzība - tai skaitāarī e-pasts - kasdodiespējuPatērētājamvaiUzņēmējamuzglabātinformāciju, kasiradresētsviņampersonīgitādāveidā, kaspadaranākotnesapspriešanuvaiizmantošanutadālaikposmā, kasatbilst par kuruinformācijairparedzēta, un kaspadarasaglabātāsinformācijasneizmainītoreproducēšanupar iespējamo;
 8. Atsaukšanastiesība: Patērētājaiespējaatteikties no attālumavienošanāmpāskatīšanasperiodā.
 9. Uzņēmējs: fiziskavaijuridiska persona,Thuiswinkel.org biedrs un piedāvāproduktus, (pieejuproduktiem), digitālosaturu un / vaipakalpojumus no attālumapatērētājiem;
 10. Distanceslīgums:līgums, kurširnoskaņotsstarpUzņēmēju un Patērētājuorganizētassistēmasietvaros, kasirparedzētsdistancesproduktupardošanai, digitālosatura un/vaipakalpojumu, kurlīdzarlīgumapamatojumu, izmantošanatiksrealizētaizmantojotvienuvaivairākuskomunikācijasrīkusattālumapardošanai;
 11. Atsaukšanasmodelis:Eiropasatsaukšanasmodeļa forma iriekļautašajosnoteikumos un nosacījumos 1.pielikumā, jaPatērētājam nav atsaukšanas tiesību sakarā ar savu pasūtījumu, pēc 1.pielikuma nav nepieciešamības; ;
 12. Distanceskomunikacijurīki: nozīmē, kovarizmantotlīgumanobeigumam, bezPatērētāja un Uzņēmējasavstarpējāmvienošanām.

2.nodaļa - Uzņēmēja identitāte

Penshop Latvija
Edisonstraat 11 A 4004 JL Tiel
Nīderlande

Pieejamība:
Pm-Pk: 09.00-17.00

Epastaadrese: info@onlinepenshop.lv

COC No.: 76467457
VATnumurs: NL8606.333.54.B.01

3.nodaļa - Piemērojamība

 1. Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi izpaužas uz katru piedāvājumu uzņēmēju un uz katru noslēgtu distances līgumu starp Uzņēmēju un Patērētāju vienošanām.
 2. Pirms Distances līgums ir noslēgts, šo Vispārīgo Noteikumu teksts būs pieejams Patērētājam. Ja tas ir pamatoti nav iespējams, tad Uzņēmējs, pirms tiks noslēgts distances līgums, nosaka, kādā veidā tie Vispārīgie Noteikumi un Nosacījumi var būt izskatīti pie Uzņēmēja un ka tie tiks nosūtīti pēc Patērētāja pieprasījuma, tiklīdz kā iespējams bez maksas.
 3. Ja distances līgums būs pievienots elektroniski, tad iepriekšējas daļas noviržu sadaļā un pirms distances līgums būs pievienots, šoVispārējo Noteikumu un Nosacījumu teksts būs pieejams Patērētājam elektroniskos ietavaros tāda veidā, lai tas būtu viegli saglabāts piemērotā infomācijas nesējā. Ja kādu iemeslu dēļ tas nav iespējams, pirms distances līgums tiks pievienots, būs zināms, kur Vispārējie Noteikumi un Nosacījumi var būt pieejami elektroniskā veidā, un ka tie būs nosūtīti bezmaksas elektroniskā vai jebkurā citā veidā pēc Patērētāja pieprasījuma.
 4. Tados gadījumos, turklāt šiem Vispārējiem Noteikumiem un Nosacījumiem, ir piemēroti specifiski produktu un pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, tad otras un trešas nodaļas ir vienlīdzīgi piemērojami, un Patērētājam ir tiesības iesniegt prasības  pretrunīgu noteikumu un nosacījumu izskaidrošanai katru reizi iesniedzot prasību par piemērojamām pieņēmumiem, kas šķiet vislabvēlīgākie viņam.

4.nodaļa -  Piedāvājums

 1. Ja piedāvājums ir ierobežots ar derīguma termiņu, vai notiek saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, tad tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.
 2. Piedāvājums ietver pilnīgu un precīzu aprakstu par piedāvāto produktu, digitālā satura un/vai pakalpojumiem. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai piedāvājums būtu labi izvertēts, ko Patērētājs, iespējami, izvertēs. Ja Uzņēmējs izmanto attēlu, tad tas ir saskaņā ar patiesību par piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem un/vai digitālo saturu. Acīmredzamas kļūdas vai acīmredzamas kļūdas piedāvājumā nav saistošas Uzņēmējam.
 3. Katrs piedāvājums satur šādu informāciju, kurā Patērētājam ir skaidrs, kādas ir tiesības un pienākumi, kas ir saistīta ar piedāvājuma pieņemšanu.

5.nodaļa  - Līgums

 1. Līgums tiks noslēgts saskaņā ar priekšnoteikumiem un pieņēmumiem 4. sadaļā, pieņemšanas brīdi, kad Patērētājs pieņem piedāvājumu un atbilstību noteikumiem un nosacījumiem, kas tādējādi tiek uzstādītas.
 2. Ja Patērētājs ir pieņēmis piedāvājumu elektroniski, tad Uzņēmējam jāapstiprina saņemšanu elektroniski nekavējoties tiklīdz piedāvājums ir pieņemts. Kamēr Uzņēmējs nav apstiprinājis saņemto kvīts, Patērētājam ir tiesības izšķīst līgumu.
 3. Ja līgums tiek noslēgts elektroniski, tad Uzņēmējs veiks piemērotus tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz drošību elektronisko datu nodošanā, un ka arī viņš nodrošina drošu interneta vidi. Ja Patērētājs var samaksāt elektroniski, tad Uzņēmējam ir jāievēro tam piemērotus drošības pasākumus.
 4. Uzņēmējs var informēt sevi likumīgos laikā robežos - vai Patērētājs var izpildīt savas maksājumu saistības, kā arī par visiem tiem faktiem un faktoriem, kas ir svarīgi, atbildīgai distances noslēgšanai. Ja uzņēmējam, pamatojoties uz šo izmeklēšanu ir pietiekams pamats lai noslēgtu līgumu, tad viņam ir tiesības atteikties ar motivāciju rīkojumu jeb pieteikumu vai pieslēgties izpildei īpašiem noteikumiem un nosacījumiem.
 5. Uzņēmējam ir jāsūta sekojoša informācija Patērētājam par pakalpojumu vai digitālo saturu ne vēlāk kā pēc preces piegādes, un šādu informāciju ir jāsūta rakstveidā vai tādā veidā, ka tas var tikt saglabāts Patērētājam pieejamā veidā uz ilgtspējīgu informācijas nesēju:
  • Uzņēmēju viesu adreses izveide, kad Patērētājs var vērsties ar sūdzībām;
  • Noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem, un to veidu, kādā Patērētājs var izmantot tiesības uz atsaukšanu, vai skaidru norādījumu par izslēgšanu no tiesībām uz atsaukšanu;
  • Informāciju par garantiju un esošo pakalpojumu pēc iegādes;
  • Cena, ieskaitot visus nodokļus no produkta, pakalpojuma vai digitāla satura; ja piemērojama izmaksas piegāde; un maksāšanas veids , piegādes vai distances līguma izpilde;
  • Prasības atcelšana, ja vienošanās ir spēkā ilgāk par vienu gadu, vai ir noteikts nenoteikts laiks;
  • Ja patērētājam ir tiesības uz atsaukšanu, veidlapas par atsaukšanas modeli.
 6. Noilguma darījumu gadījumā, iepriekšējas sadaļas pieņēmumi ir piemērojamas tikai uz pirmo piegādi.

6.nodaļa – Tiesības atsaukšana

Preču gadījumā:

 1. Patērētājs var izšķīdināt vienošanos attiecībā uz produkta iegādes pārdomu 14 dienu laikā bez pamatojuma laikā. Uzņēmējs var lūgt Patērētāju tā atsaukšanas iemesla dēļ, , bet nevar likt to paziņojumu par viņa iemesla (-u).
 2. Ka minēts 1. nodaļā, pārskatīšana sākas nākamajā dienā pēc tam, kad Patērētājs vai kāda trešā persona, kas iepriekš saskaņota ar Patērētāju, pārskatot periodu, kas nav transportieris, ir saņēmis produktu vai:
  • ja Patērētājs ir pasūtījis vienā un tajā pašā secībā vairākus produktus: diena, kad Patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona, ir saņēmuši pēdējo produktu. Uzņēmējs var, ar nosacījumu, ka viņš ir informējis Patērētāju par to iepriekš pasūtīšanas skaidrā veidā, atteikties no vairāku produktu rīkojumu ar dažādu piegādes laiku.
  • ja produkta piegāde sastāv no dažādiem pasūtījumiem vai daļām: no dienas, kad Patērētājs vai viņa izraudzīta trešā persona ir saņēmusi pēdējo sūtījumu vai pēdējo daļu;
  • līgumu par periodisko produktu piegādi noteiktā perioda gadījumā: diena, kad Patērētājs vai trešā persona, kuru viņš nosaka, ir saņēmusi pirmo produktu.

Pakalpojumu un digitālo saturu, kas netiek piegādāts uz fizisko nesēju gadījumā:

 1. Patērētājs var izšķīdināt par pakalpojumu līgumu un vienošanos par piegādi digitālo saturu, kas netiek piegādāts uz fizisko nesēju, 14 dienu laikā bez pamatojuma. Uzņēmējs var lūgt Patērētāju atsaukšanas dēļ, nevis uzstādot pienākumu paziņojumam par viņa iemesla (-u)..
 2. Pārskatīšanas periods minēts 3.nodaļas sākšanas dienā, kas seko, lai noslēgtu līgumu.

Pagarināts produktu, pakalpojumu un digitālo saturu pārskatīšanas periods, kas netiek sniegts fiziskās pārvadātājam gadījumā neinformējot par atsaukšanas tiesībām.:

 1. Ja Uzņēmējs nav sniedzis Patērētājam likumīgi obligātās informācijas par atsaukšanas tiesībām vai atsaukšanas veidlapas modeļi, tad pārskatīšanas termiņš beidzas divpadsmit mēnešus pēc sākotnējā pārdomu perioda, kas noteikts saskaņā ar iepriekšējiem šim raksta posmiem.
 2. If the Entrepreneur has provided the information referred to in the previous section to the Consumer within twelve months after the starting date of the original reconsideration period, then the reconsideration period expires 14 days after the day on which the Consumer has received that information Ja Uzņēmējs, ka ir minēts iepriekšējā sadaļā ir nodrošinājis Patērētājam sākotnējo pārskatīšanas perioda informāciju divpadsmit mēnešu laikā, pēc sākuma datuma, tad pārskatīšanas termiņš beidzas 14 dienas skaitot pēc dienas, kad Patērētājs ir saņēmis šo informāciju..

7.nodaļa - Patērētāja pienākumi pārskatīšanas perioda laikā

 1. Pārskatīšnas perioda laikā Patērētājam ir rūpīgi jānodarbojas ar produktu un iepakojumu. Viņai ir jāizkravā vai jāizmantot produktu pakāpeniski, kas ir nepieciešams, lai noteiktu raksturu, īpašības un darbu ar produktu.  Galapunkts ir tas, ka Patērētājs var tikai apstrādāt un pārbaudīt produktu un pārbaudīt tā kā viņam būtu atļauts to darīt veikalā.
 2. Patērētājs ir atbildīgs tikai par produkta samazināšanas vērtību, kas seko tādā veidā, kas nodarbojas ar produktu, kas iet tālāk nekā atļauts 1.nodaļā. Patērētājs neatbild par produkta samazināšanas vērtību, ja Uzņēmējs nav sniedzis viņam noslēgšanas ar visām likumīgi obligāto informāciju par tiesībām uz atsaukšanu pirms vai pēc vienošanās.

8.nodaļa - Patērētāja atsaukšanas tiesību īstenošana , un tās izmaksas

 1. Ja Patērētājs izmanto savas tiesības uz atsaukšanu, tad viņš ziņo šo pārskatīšanas perioda laikā, izmantojot atsaukšanas veidlapu vai sūta to Uzņēmējam citā veidā .
 2. Cik drīz vien iespējams, bet 14 dienu laikā no dienas, pēc gada, kas ir minēta minēto paziņojumu 1. nodaļā, Patērētājs nosūta produktu atpakaļ Uzņēmējam, vai viņā rokās šo pārvalda (pilnvarnieks). Tas nav nepieciešams, ja Uzņēmējs ir piedāvājis apkopot produktu pats. Patērētājs ir ievērojis atgriešanās nosūtīšanas termiņu jebkurā gadījumā, ja viņš sūta atpakaļ produktu pirms pārskatīšanas periods ir beidzies.
 3. Patērētājs nosūta preci atpakaļ ar visām piegādātajām piederumiem, ja pamatoti iespējams tā sākotnējā stāvoklī un iepakojumā, un saskaņā ar pamatotiem un skaidrām instrukcijām, sniegtajiem no Uzņēmēja.
 4. Patērētājs sedz tiešās izmaksas sūtot produktu distancē. Ja Uzņēmējs nav norādījis, ka Patērētājam ir jāsedz šīs izmaksas vai ja Uzņēmējs sedz izmaksas pats, tad Patērētājam nav jāsedz izmaksas par atgriešanās sūtījumu.
 5. Ja Patērētājs vispirms skaidri atgādina pēc pieprasījuma, ka pakalpojuma sniegšana  gāzes, ūdens vai elektroenerģijas piegādi, kas nav iesniegta gatavas pārdošanas ierobežotā tilpumā vai noteiktā daudzumā, sākas no pārskatīšanas perioda laikā, tad Patērētājam ir jāmaksā par Uzņēmēju summu, kas ir samērīga ar šo daļu, juridisko pienākumu, kas ir jāievēro attiecībā uz Uzņēmēju atsaukšanas brīdi, salīdzinot ar juridiskas saistības pilnīgu atbilstību.
 6. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par izpildes pakalpojumu vai ūdens, gāzes vai elektrības piegādi, kas nav bijusi gatava pārdošanā ierobežotā tilpumā vai daudzumā, vai arī piegādi apkures pilsētas, ja:
  • Uzņēmējs nav sniedzis Patērētājam likumīgi obligāto informāciju par tiesībām uz atsaukšanu, kompensācijas izmaksu gadījumā atsaukšanas vai veidlapā atsaukšanu modeļi, vai

 

  • Patērētājs nav skaidri pieprasījis sākumā izpildi vai gāzes, ūdens, elektrības vai apkures piegādi pilsētā uz pārskatīšanas perioda laiku.
 1. Patērētājs nesedz nekādas izmaksas par digitālā satura pilnīgu vai daļēju piegādi,  piegādāto uz fizisko nesēju, ja:
  • pirms tā piegādes, viņš nav skaidri vienojies ar sākumu, saskaņā ar vienošanos pirms pārskatīšanas perioda beigām;
  • pēc piešķiršanas viņam atļaujas, viņš nav atzinis savas atsaukšanas tiesību zaudējumu; vai
  • Uzņēmējs ir izlaists, lai apstiprinātu šo deklarāciju Patērētājam.
 2. Ja Patērētājs izmanto savas tiesības uz atsaukšanu, tad visi papildu līgumi, tiks likvidēti ar likumu.

9. nodaļa - Uzņēmēja pienākumi atsaukšanas gadījumā

 1. Ja Uzņēmējam padara paziņojumu par atsaukšanu, ko Patērētājs ir izdarījis elektroniski, tad pēc šāda paziņojuma saņemšanas viņš nosūtīs apstiprinājumu par saņemšanu nekavējoties.
 2. Uzņēmējs kompensē visus Patērētāja maksājumus , ieskaitot iespējamās piegādes izmaksas ceļu vērā, Uzņēmējam par atgrieziena produktu, bez kavēšanās, bet 14 dienu laikā ietvaros pēc dienas, kad Patērētājs paziņo viņam par atsaukšanu. Ja vien Uzņēmējam piedāvā savākt produktam sev, viņš var sagaidīt atmaksu, kamēr viņš nav saņēmis produktu, vai līdz brīdim, kad Patērētājs nepierāda, ka viņš ir nosūtījis produktu atpakaļ, atkarībā no tā, kurā brīdī iestājas ātrāk.
 3. Uzņēmējs izmanto par atmaksu to pašu maksājuma metodi, kas ir izmantots Patērētājam, ja vien Patērētājs piekrīt citai metodei. Patērētājam atmaksas ir bezmaksas .
 4. Ja Patērētājs ir izvēlējies dārgāku piegādes metodi, nevis lētāko standarta piegādi, tad Uzņēmējam nav jāatmaksā papildu izmaksas par dārgāku metodi.

10.nodaļa - Izņēmumi tiesībās par atsaukšanu

Uzņēmējs var izslēgt šādus produktus un pakalpojumus no tiesībām uz atsaukšanu, bet tikai tad, ja Uzņēmējam ir norādījuši, tas nepārprotami ir piedāvājumā, vismaz savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas:

 1. 1.      Uzņēmējs var izslēgt šādus produktus vai pakalpojumus, bez tiesībām uz atsaukšanu, bet tikai tad, ja uzņēmējam ir norādījusi, tas ir nepārprotami piedāvājumā, vismaz savlaicīgi pirms līguma noslēgšanas.
 2. 2.      Vienošanās, kas ir noslēgti publiskā izsolē. Saskaņā ar publisko izsoli tika saprasta pārdošanas metode, saskaņā ar kuru preces, digitālais saturs un / vai pakalpojumi tiks piedāvāti ar Uzņēmēja Patērētājam, kas ir klāt personīgi vai ir iespēja būt klāt personiski izsolē, saskaņā ar vadību par izsolītāja, un kurā izsoles uzvarētājam ir pienākums izņemt preces, digitālo saturu un / vai pakalpojumus.
 3. 3.      Pakalpojumi līgumi, pēc pilnas pakalpojumu izpildi, bet tikai tad, ja:
 • izpilde ir sākusies ar skaidru iepriekšēju Patērētāja piekrišanu; un
 • Patērētājs ir paziņojis, ka viņš zaudē tiesības uz atsaukšanu, tiklīdz Uzņēmējs ir pilnībā izpildīts līgumu;
 1. 4.      Ceļojuma komplekss, kas minēts 7. nodaļa: 500 Nīderlandes Civilkodeksa un līgumos cilvēku pārvadāšanai;
 2. 5.      Pakalpojumu līgumi pieejamības izmitināšanu, ja nolīgumā ir paredzēti noteikts datums vai perioda izpildes, un citādi nekā mājokļa iegādes nolūkā, preču pārvadāšanai, auto nomas pakalpojumiem un ēdināšanai.;
 3. 6.      Nolīgumi attiecībā uz brīvo laiku, ja līgumā ir paredzēta to noteiktu datumu vai laikposmu izpildes.;
 4. 7.      Produktiem, kas ražoti saskaņā ar Patērētāju specifikācijām, kas nav iepriekš gatavoti un kas tiks ražoti, pamatojoties uz individuālu izvēli vai Patērētāju lēmumu, vai kas ir skaidri paredzēti konkrētai personai.;
 5. 8.      Produkti, kas ātri bojājas, vai ir  at ierobežotu izturību.;
 6. 9.      Slēgtus produktus, kas veselības aizsardzības vai higiēnas dēļ nav piemēroti, un tos jāsūta atpakaļ, un kuru zīmogs tiek sadalīts pēc sūtījuma.;
 7. 10.  Produkti, kas pēc sūtījuma par to raksturu ir neatsaucami sajaukti ar citiem produktiem.;
 8. 11.  Alkoholiskie dzērieni, kuru cena ir panākta noslēgšanu vienošanās , bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām, un kura faktiskā vērtība ir atkarīga no svārstībām tirgū, kurus Uzņēmējs neietekmē.;
 9. 12.  Audio, video ierakstus un datorprogrammas, kuras zīmogs tiek sadalīti pēc sūtījuma.;
 10. 13.  Avīzes, seriālus vai žurnālus, izņemot šo ziņu abonementu;
 11. 14.  Digitālā satura piegāde, citādi kā uz fizisko pārvadātāju, bet tikai tad, ja:
 • izpilde ir sākusies ar skaidru iepriekšēju piekrišanu patērētāju; un
 • Patērētājs ir paziņojis, ka viņš ar šo zaudē tiesības atsaukšanu.

11.nodaļa - Cena

 1. Derīguma termiņa laikā, kas ir norādīts piedāvājumā, cenas piedāvātajiem produktiem un / vai pakalpojumiem, netiek palielinātas, izņemot cenu izmaiņas, kā rezultātā izmaiņas VAT radītājos.
 2. Novirzes no iepriekšējās sadaļās gadījumā, Uzņēmējs var piedāvāt preces vai pakalpojumus, kuru cenas ir saistoši svārstībām finanšu tirgū, un kuri neietekmē Uzņēmēju ar mainīgām cenām. Svārstību izmaiņas, un tas, ka, iespējams, norādītas cenas ir orientējošās cenas tiks uzrādīti piedāvājumi.
 3. Cenu pieaugums 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, ir pieļaujama tikai tad, ja tās ir sekas likumīgiem noteikumiem vai nosacījumiem.
 4. Cenu pieaugums no 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas, ir atļauts tikai tad, ja Uzņēmējam ir noteikts:
  • tie ir likumīgu noteikumu vai pieņēmumu sekas ; vai
  • Patērētājam ir tiesības lauzt līgumu, sākot no dienas, kad cenu pieaugums stajās spēkā.
 5. Minētie preču vai pakalpojumu piedāvājumu cenas ir ieskaitoti PVN.

12.nodaļa - Atbilstība un papildu garantija

 1. Uzņēmējs garantē, ka produkti un / vai pakalpojumi atbilst līgumam, specifikācijām norādītam piedāvājumā, ar atbilstību un / vai lietojamību pamatotām prasībām un likumīgiem pieņēmumiem un / vai valdības receptēm, kas pastāv dienā, kad noslēgts uzsākot no vienošanām. Vienošanās gadījumā, Uzņēmējs garantē arī, ka produkts ir piemērots, izņemot parastu  lietošanu.
 2. Papildu garantijas, ko Uzņēmējs, viņa piegādātājs, ražotājs vai importētājs nekad ierobežo ar likumīgām tiesībām un prasībām, Patērētājs var derīgi, pamatojoties uz vienošanām ar Uzņēmēju, ja Uszņēmējam ir pienācis atbilstību noteikumiem, savā daļā no vienošanām.
 3. Saskaņā ar papildu garantijas tiks saprasts katru juridisko pienākumu Uzņēmējs, viņa piegādātājs, importētājs vai ražotājs, kurā tas piešķir Patērētājam noteiktas tiesības vai prasījumi, kas iet tālāk, kur tas ir likumīgs pienākums, ja viņš ir pienācis atbilstībai savā daļā no vienošanās.

13.nodaļa - Piegāde un izpilde

 1. Uzņēmējs ievēro vislielāko iespējamo aprūpi uzņemot saņemšanas un izpildes produktu rīkojumu un pieteikumus pakalpojumu sniegšanas novērtēšanu.
 2. Tā kā piegādes vietas attiecās uz adresi, ko Patērētājs ir paveicis Uzņēmējam.
 3. Saskaņā ar to, kas ir teikts 4. nodaļā par šiem Vispārīgiem Noteikumiem, Uzņēmējs spēj izpildīt pieņemtus lietderības pasūtījumus, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, ja vien nav vienošanās par citu piegādes termiņu. Ja piegāde kavējās, jeb rīkojumu nevar paveikt vai tas ir tikai daļēji izpildīts, tad Patērētājs saņem paziņojumu norādītā datuma, ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad viņš ir veicis pasūtījumu. Patērētājam šajā gadījumā ir tiesības atlaist līgumu bez izmaksām un tiesībām uz iespējamo kompensāciju par nodarīto kaitējumu.
 4. Bojāšana risks un / vai pazudušu produktu gulstas uz Uzņēmēju līdz Patērētājam vai ieceltā pārstāvja piegādes brīdim un iepriekš paziņo Uzņēmējam, ja vien nav paredzēts citādi.
 1. 15.  nodaļa - Ilguma darījumi: ilgums, atcelšana un paplašinājums

Atcelšana:

 1. Patērētājs vienmēr var atcelt līgumu, kas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, un tas kalpo par biežu produktu piegādi (tajā iekļauts elektrība) vai pakalpojumu, saskaņā ar noteikumu atcelšanu, un pārskatīšanas periodam ne vairāk par vienu mēnesi..
 2. Patērētājs vienmēr var atcelt līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku, un tas kalpo par biežu produktu piegādi (tajā iekļauts elektrība) vai pakalpojumiem, pret noteiktu laiku beigām saskaņā ar tiem, kuri ir piekritusi noteikumu anulēšanai un uzteikuma laikam, kas nav ilgāks par vienu mēnesi.
 3. Attiecībā uz minētajiem iepriekšējās sadaļās līgumiem patērētājs var:

o atcelt visu laiku, un ne tikai atcelšanas uz noteiktu laiku, vai uz noteiktu laiku;

o vismaz anulēt tādā pašā veidā, kā tie ir noslēgti ar viņu;

o katru reizi atcelt ar to pašu uzteikuma termiņu, jo Uzņēmējs ir noteicis sev.

Paplašinājums:

 1. Vienošanās, kas ir noslēgta uz noteiktu laiku, un kas kalpo par biežu produktu piegādē (tajā iekļauta elektrība) vai pakalpojumus, kurus nevar automātiski pagarināt vai atjaunot uz noteiktu laiku.
 2. Novirze no iepriekšējās nodaļas gadījumā, nolīgumu, kas noslēgts uz noteiktu laiku, un kas kalpo par biežu piegādi dienas laikrakstos, laikrakstu un nedēļas žurnālu un citu žurnālu var pagarināt automātiski uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ja Patērētājs var atcelt šo paplašināto vienošanos pret beigās pagarinājuma ar uzteikuma termiņu, kas nepārsniedz vienu mēnesi.
 3. Vienošanās, kas ir noslēgts uz noteiktu laiku, un kas kalpo par biežu piegādi produktu vai pakalpojumu, var pagarināt tikai automātiski uz nenoteiktu laiku, ja patērētājs vienmēr var atcelt ar uzteikuma periodu ne vairāk kā vienu mēnesī. Uzteikuma termiņš ir ne vairāk kā trīs mēnešus, ja līgums kalpo bieža, bet mazāk nekā reizi mēnesī, piegāde dienas laikrakstos, laikrakstu un nedēļas žurnāliem un citiem žurnāliem.
 4. Vienošanās ar ierobežotu laiku, biežai laikrakstu, avīzes un nedēļas žurnālu un citus žurnālus (Trial vai ieviešana abonēšanas) piegādei, kurus nedrīkst automātiski turpināt, un kuri beidzas automātiski beidzoties izmēģinājuma vai ieviešanas periodā.

 Ilgums:

 1. Ja vienošanās ir spēkā ilgāk pār gadu, Patērētājs var atcelt līgumu pēc gada visu laiku ar uzteikuma termiņu, kas nav ilgāks par vienu mēnesi, ja vien saprātīguma un taisnīguma objektam pret anulēšanas līdz vienošanās ilguma izbeigumam.

15.nodaļa - Maksājums

 1. Ciktāl citādi nav paredzēts līgumā vai papildu noteikumos un nosacījumos, parāda summas, kas patērētājam ir jāsamaksā 14 dienu laikā pēc tam, sākuma pārskatīšanas periodā, vai, ja nav īstenots pārskatīšanas periods, tad 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienošanās. Ja ir vienošanās par pakalpojuma sniegšanu, šis termins sākas nākamajā dienā pēc tam, kad Patērētājs ir saņēmis apstiprinājumu no vienošanās.
 2. Pēc produktu pārdošanai Patērētājiem, Vispārīgajos Noteikumos Patērētājam var nekad nebūt pienākuma, lai pārietu izmaksāt vairāk nekā 50%. Kad avansa maksājums ir noteikts, tad Patērētājs var nepretendēt par izpildi attiecīgā rīkojuma vai pakalpojumu (-iem), pirms noteiktais avansa maksājums ir notikusi.
 3. Patērētājam ir pienākums paziņot par nepareizību, kas sniegta noteiktajiem maksājumu datiem bez kavēšanās uzņēmējam.
 4. Ja patērētājs nav savlaicīgi izpildījis savas maksājumu saistības (-iem), tad viņš ir, kad viņš ir norādījis, ko Uzņēmējs uzskata par pārāk novēlotu maksājumu un Uzņēmējs ir piešķīris Patērētājam termiņu 14 dienu apmērā, lai izpildītu viņa maksājumu saistības, pēc ilgstoši nespējmaksājumam 14 dienu termiņa periodā, jāmaksā likumīgu procentu summu par summu vēl dēļ, un Uzņēmējs ir pilnvarots uzcelt iekasēšanas izmaksas, ko viņš dara pats uz konta. Iekasēšanas izmaksu apjoms, maksimāli ir: 15% vairāk atlikumu līdz € 2.500; 10% vairāk nekā šādi € 2.500 un 5% nākamo € 5.000 ar vismaz € 40. Uzņēmējs var atkāpties par labu Patērētāju no minētajām summām un procentiem.

16.nodaļa - Sūdzības regulēšana

 1. Uzņēmējs ir izvietojis procedūru pār sūdzību, kur pietiekami zināms, kas ir darīts, un rīkojas ar sūdzību saskaņā ar šo sūdzību procedūru.
 2. Sūdzības pār līguma izpildes jāiesniedz Uzņēmējam laikā pēc tam, kad Patērētājs ir izveidojis pilnīgi un skaidri aprakstītus defektus.
 3. Uz Uzņēmēja iesniegtās sūdzības tiks atbildēts uz laiku no 14 dienām pēc saņemšanas dienas. Ja sūdzība ir nepieciešama, paredzams apstrādes laiks ir ilgāks, tad atbilde tiks nosūtīta ar Uzņēmēju termiņā 14 dienu laikā, ar paziņojumu par saņemšanu un norādi, kad Patērētājs var sagaidīt plašāku atbildi.
 4. Sūdzību pār produktu, pakalpojumu vai kalpošanu,Uuzņēmējs var iesniegt, izmantojot sūdzības veidlapu, Patērētāju mājaslapā Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Sūdzība tiks nosūtīta gan attiecīgajai uzņēmējam un Thuiswinkel.org.
 5.  Lai atrisinātu sūdzību savstarpēji apspriežoties, Patērētājam ir jāsniedz Uzņēmējam katrā gadījumā 4 nedēļu laikā.  Pēc šī termiņa, domstarpību gadījumā, ir tiesīgi saņemt strīdu regulējumu.

17.nodaļa - Strīdi

 1. Tikai Nīderlandes likumus ir piemērojami nolīgumi starp Uzņēmēju un Patērētāju, uz kuru attiecās šie Vispārīgie noteikumi.
 2. Strīdus starp Patērētāju un Uzņēmēju par noslēgšanas vai izpildes līgumiem attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, ko piegādā vai piegādā šis Uzņēmējs, var, saskaņā ar pieņēmumiem, turpmāk, jāiesniedz gan Patērētājam gan Uzņēmējam Geschillencommissie (strīds komiteja) Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Strīds tiks apstrādāti tikai ar Geschillencommissie, ja Patērētājs ir iesniedzis savu sūdzību, pirms Uzņēmēja.
 4. Ja sūdzībai nav atrasts atrisinājums, tad strīds ir ierosināts ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc dienas, kad Patērētājs iesniedzis sūdzību Uzņēmējam rakstveidā vai citā formā, ko nosaka Commissie, pirms Geschillencommissie.
 5. Ja Patērētājs vēlas iesniegt strīdu Geschillencommissie, tad Uzņēmējam ir saistoša izvēle. Katrai, Patērētāju Atskaitei tas, pirmkārt, ir atskaite Uzņēmējam.
 6. Kad Uzņēmējs vēlas iesniegt strīdu Geschillencommissie, tad Patērētājs, piecu nedēļu laikā pēc pieprasījuma tam, ko Uzņēmējam ir jāpaziņo, rakstveidā vai viņš vēlas, piemēram arī ļaut strīdam būt apstrādā kompetentā tiesa. Ja Uzņēmējs nav dzirdējis par  Patērētāja izvēli piecu nedēļu termiņu laikā, tad Uzņēmējam ir tiesības iesniegt strīdu kompetentajai tiesai.
 7. Geschillencommissie padara rezolūciju saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, piemēram, tie ir reģistrēti regulēšanā Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/the-commissies/2404/thuiswinkel~~HEAD=pobj). No Geschillencommissie lēmumi notiek ar saistošajiem padomu.
 8. Geschillencommissie nedrīkst apstrādāt strīdu vai izbeigt pārstrādes procesu, ja Uzņēmējam ir piešķirta maksājumu atlikšana, kas nonāk bankrota stāvoklī, vai faktiski ir izbeidz uzņēmuma darbību, pirms strīds ir apstrādātas, tas ir izdots Geschillencommissie uz sesiju un galīgo spriedumu.
 9. Ja papildus Geschillencommissie Thuiswinkel, vēl atzina strīds komiteja vai strīds komiteja saistīts ar Nīderlandes fonds Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) vai Klachteninstituut Finanšu dienstverlening (Kifid), ir kompetenta, tad strīdi, galvenokārt, attiecas uz pārdošanas metodi vai distances pakalpojumu sniegšani, Geschillencommissie Thuiswinkel būs kompetents kārtām. Visiem citiem strīdiem otrs Geschillencommissie ir atzinusi vai saistīts ar SGC vai Kifid.

 

18.nodaļa - Rūpniecība garantija

 1. Thuiswinkel.org garantē atbilstību saistošajiem padomiem par Geschillencommissie Thuiswinkel ar saviem biedriem, ja vien dalībnieks nolemj iesniegt saistošo ieteikumu, kuru jāsniedz divu mēnešu laikā pēc tā nosūtīšanas izskatīšanai tiesā. Šī garantija tiks atjaunota, ja saistošas konsultācijas pēc novērtējuma, ko veic tiesa, ir palikuši neskarti, un spriedums, kas apliecina to, ir kļuvis galīgs bez izredzes apelācijas. Līdz maksimālai summai € 10.000 apmērā par saistošu padomu, šī summa tiks izmaksāta ar Thuiswinkel.org Patērētājam. Gadījumā, ja summa ir augstāka nekā € 10.000 apmērā par saistošu padomu, tiks izmaksāta summa € 10.000 apmērā. Par iepriekš summām, Thuiswinkel.org ir pienākums veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka dalībnieks atbilst saistošam padomam.
 2. Lai piemērotu šīs garantijas ir nepieciešams, ka Patērētājs padara prasību rakstiski uz Thuiswinkel.org un ka viņš nodod savu prasību Uzņēmējam uz Thuiswinkel.org. Ja prasība par Uzņēmēju sasniedz vairāk nekā € 10.000 apmērā, tad Patērētājs tiks piedāvāts pārcelt savu apgalvojumu, ciktāl tas pārsniedz summu € 10.000 apmērā, lai Thuiswinkel.org, pēc kura šī organizācija savā vārdā, un izmaksas, prasa maksājumus tiesā, lai apmierinātu Patērētājus.

19.nodaļa - Papildu vai atšķiras pieņēmumi

Atkāpjoties no šiem Vispārējiem Noteikumiem, papildu noteikumi vai pieņēmumi,  nevar būt par sliktu Patērētājam, un tie ir jāreģistrē rakstiski, vai tādā veidā, ka tie var tikt saglabāti uz ilgtspējīgu informācijas nesēju, kas Patērētājam ir pieejamā veidā .

20.nodaļa - Changing of the General Terms and Conditions Thuiswinkel Vispārējo Noteikumu un Nosacījumu Izmaiņas

 1. Thuiswinkel.org nedrīkst mainīt šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kas nav konsultējoties ar Consumentenbond (Patērētāju savienība).
 2. Noteikumi un nosacījumu izmaiņas ir spēkā tikai pēc tam, kad tie ir jāpublicē piemērotā veidā, ar to saprotot, ka gadījumā, kad piemērojamos izmaiņu derīguma termiņa piedāvājuma laikā pieņēmumiem, vislabvēlīgākā virsroka ir pircējam.


Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, the Netherlands
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 


 

Pielikums I: Atsaukšanas tiesību modeļa forma

Atsaukšanas modeļa forma

(ja jūs vēlaties, lai atcerēties līgumu tikai pilnīgi nosūtīt šo formu,)

 • Kam: [nosaukums Uzņēmējs]

 [Ģeogrāfiskā adrese Uzņēmējs]

 [Faksa numurs Uzņēmējs, ja pieejams]

 [E-mailaddress vai elektronisko adresi Uzņēmējam]

Es / mēs * Jūs informēt, šo, ka es / mēs * vēlos atgādināt mūsu vienošanos par

No šādiem produktiem tirdzniecība: [apzīmējums produkts] *

piegāde šādu digitālā satura: [apzīmējums digitālais saturs] *

izpilde šādu pakalpojumu: [apzīmējums dienests] *

 

Pasūtīšanas * / saņemšanas * [datums secībā gadījumā pakalpojumu vai saņemšanas gadījumā produktiem]

• [nosaukums Patērētāji (s)]

• [Adrese Patērētāji (s)]

• [Paraksts Patērētāji (s)] (tikai tad, ja šo veidlapa, tiks iesniegta papīra formātā)

* Svītrot, ja nav piemērojams vai aizpildīt to, kas ir piemērojams.

Lejupielādēt Vispārīgos noteikumus un nosacījumus